رزومه ریاست

رزومه دکتر اسفندیار محمدی

- متولد 1349                                                                                                                

- عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام

- سمت کنونی : سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان ایلام

 

رتبه دانشگاهی : دانشیار

تحصیلات:

دیپلم: علوم تجربی دبیرستان رازی ایلام 1368

کارشناسی : مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور ایلام  1376

کارشناسی ارشد: مدیریت – گرایش مالی دانشگاه تهران 1381

دکتری: مدیریت سیاستگذاری دانشگاه تهران 1389

سوابق آموزشی:

- تدریس دروس کارشنا سی در دانشگاه ایلام –دانشگاه پیام نورایلام - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام و آموزشکده های فنی و مرکز آموزش مدیریت دولتی  از سال 1379 شامل: بودجه- مدیریت مالی- سمینار مالی - مدیریت استراتژیک – مبانی سازمان و مدیریت- حسابداری دولتی – مالیه عمومی- مدیریت تولید – زبان تخصصی- سازمانهای پولی و مالی بین المللی-تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم و سیستمهای اطلاعات مدیریت.

- تدریس دروس کارشناسی ارشد در دانشگاه ایلام- دانشگاه تهران- دانشگاه  آزاد اسلامی و مؤسسه آموزش عالی باختر از سال  1390 شامل: مدیریت استراتژیک پیشرفته – سازمانهای پولی و مالی بین المللی- تئوری سازمان پیشرفته- زبان تخصصی مدیریت- روش تحقیق پیشرفته- خط مشی گذاری و تصمیم گیری- مدیریت  طرح های توسعه- مسائل جاری طرح های عمرانی و تولیدی-  سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته- سمینار در مسائل مالی

- تدریس دروس دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی : مبانی فلسفی روش شناسی تحقیق- سمینار در مسائل مالی – زبان تخصصی

سوابق پژوهشی:

- تألیف کتابهای: سازمانهای پولی و مالی بین المللی با رویکردی جامع – متون برگزیده مدیریت به زبان انگلیسی - سیستمهای اطلاعات مدیریت

Organizational Behavior- ترجمه کتاب: مدیریت رفتار سازمانی

Construction Quality management: principles and practice.- ترجمه کتاب: مدیریت کیفیت ساختمان: اصول و عمل

-پذیرش و چاپ  مقالات  علمی – پژوهشی  در مجلات علمی – پژوهشی معتبرداخلی و خارجی :

1- طراحی مدل جامع خصوصی سازی در ایران با رویکرد خط مشی گذاری (مورد مطاله شرکتهای پتروشیمی)- مجله پژوهشهای مدیریت درایران- دانشگاه تربیت مدرس- زمستان90

2- بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی ، مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - پژوهشهای مدیریت عمومی-  بهار91                           

3- سنجش کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران سرپایی در بیمارستانهای دولتی ایلام و کرمانشاه بر اساس مدل سرکوال- بهار92 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

 4- رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری در تبیین اثر تجربه، اعتماد و وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند     - مجله مدیریت بازاریابی-  تابستان 1392              

5- بررسی عوامل مؤثر بر ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از توسعه برند - مجله مدیریت بازرگانی- دانشگاه تهران- بهار 1392

6- مطالعه رابطه بین رهبری معنوی و انگیزش شغلی کارکنان دانشگاه ایلام - مجله فرهنگ در دانشگاه اسلامی -  پاییز 92

7- بررسی کیفیت رابطه، طول عمر مشتری و ارتباط مشتری در صنعت هتلداری – فصلنامه مطالعات گردشگری تابستان  94

8- بررسی عوامل کلیدی موفقیت در اجرای برنامه توسعه خوشه های صنعتی کشور-  فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت صنعتی - پاییز 1392  

9- بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر مصرف میوه و سبزی بر اساس تئوری رفتار مصرف کننده در استان ایلام - فصلنامه علمی –پژوهشی علوم پزشکی نیشاپور- بهار1394

10- بررسی عوامل مؤثر بر مصرف غذاهای محلی در شهر ایلام - فصلنامه علمی –پژوهشی علوم پزشکی ایلام- زمستان1393

11- مطالعه رابطه ی بین هوش کسب و کار ،جذابیت و قابلیتهای درونی بانک با رقابت پذیری آنها(مورد مطالعه بانکهای دولتی استان ایلام)- فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت بازرگانی- زمستان 93

12- بررسی تأثیر حکمرانی خوب شرکتی بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات مالی-  زمستان 95

13- بررسی نقش سرمایه اجتماعی شهروندان در جذب گردشگر (مطالعه‌ی موردی: شهروندان ایلام)- فصلنامه علمی – پژوهشی برنامه ریزی و توسعه گردشگری- بهار 94  

14- بررسی آثارالگوی رفتارگردشگران برچگونگی رفتاراجتماعی شهروندان (مطالعه‌ی موردی: شهرهمدان)- فصلنامه علمی – پژوهشی برنامه ریزی و توسعه گردشگری - بهار94

15- رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و تبادلی با توانمند سازی کارکنان بیمارستانهای شهر ایلام -–مجله علمی - پژوهشی علوم پزشکی ایلام- تابستان94    

16- مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت و حق الزحمه حسابرسی -  مجله دانش حسابرسی -  زمستان 94            

17-  بررسی تآثیررفتار شهروندی بر عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام - مجله فرهنگ ایلام- تابستان 92

18- ارزیابی آمادگی سازمان‌های فرهنگی و آموزشی استان ایلام برای کاربرد نظام آموزش ضمن خدمت الکترونیکی - مجله فرهنگ ایلام – زمستان 92

19- شناسایی و بررسی موانع توسعۀ بازار داخلی صنایع دستی استان ایلام – مجله هرهنگ ایلام-زمستان 94

20- بررسی تاثیر طرح تحول نظام سلامت برکاهش پرداختی بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت (مورد مطالعه: بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاهی شهر ایلام در آذر ماه92 و 93 –  مجله پژوهشی علوم پزشکی ایلام- زمستان95

21-بررسی تاثیر سبک های رفتاری مدیران و مدیریت استعداد بر جانشین پروری در پتروشیمی استان ایلام- فصلنامه مطالعات منابع انسانی در صنعت نفت- زمستان94

22-شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تمایل به تقاضای پیش خرید مسکن (مطالعه موردی: خریداران مسکن در حال ساخت شهر ایلام).فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری ، بهار 96

23- تاثیر نواوری استراتژیک بر تمایل به خرید مشتری: نقش تعدیل گر قابلیت های نواوری- فصلنامه نوآوری و دانش آفرینی، زمستان 96

24- رابطه شفافیت شرکتی و محدودیت در تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران-فصلنامه دارایی و تامین مالی

20- Factors influencing the policyholders’ consent from the performance of insurance fund in the area of agricultural products: the case of wheat cultivators in Ilam- international journal of agricultural management and development- September  2015

21- Evaluation of Curriculum Quality of Postgraduate Studies of Actuarial Science Field at Public Universities of Iran- World Academy of Science, Engineering and Technology

International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering Vol:5, No:5, 2011.

22- Survey of Curriculum Quality of postgraduate studies of insurance management field Case: University of AllamehTabaTabaee- World Academy of Science, Engineering and Technology

International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering Vol:5, No:5, 2011.

23- A Survey of Intellectual Capital in Public and Private Insurance Companies of Iran Case: Tehran city- Procedia - Social and Behavioral Sciences 114 ( 2014 ) 602 – 609.

- ارائه مقاله بصورت سخنرانی در کنفرانسهای بین المللی بصورت سخنرانی در کنفرانسهای : فرانسه- ترکیه- لهستان- تایلند- اسپانیا- مالزی- بلژیک و امارات:

  1. A Survey of Intellectual Capital in Public and Private Insurance Companies of Iran- 4th World Conference on Psychology, Consulting  and Guidance- Istanbul- 2013
  2. A Survey of the Relationship between Intellectual Capital and performance of the Private Insurance Companies of Iran- 4th World Conference on Psychology, Consulting  and Guidance- Istanbul- 2013.
  3. Relationship between marketing capabilities and strategic alignment (study case: private banks in Ilam province)-  1st international conference on economics, management, accounting and social science- December 2014.
  4. A study of the Impact of Social Marketing on Optimal Water Consumption; a study case: Ilam City - 1st international conference on economics, management, accounting and social science- December 2014.
  5. The effect of social responsibility on organizational justice with mediating role of OB in Ilam university- International conference on economic, management and social science.Barcelona  -2015.
  6. Identification and classification of challenges and obstacles to implementation of talent management by using of Q methodology  in Ilam gas refinery- The first international conference on management  and humanities- 2015.
  7. Study of Relationship between Risk Management and Applying New Methods of Financing in Various Branches of Bank Sepah in Ilam City- International Conference on Applied and Management Sciences (IAMS'2012) June 16-17, 2012, Bangkok. 2012.

     8- Evaluation of Curriculum Quality of Postgraduate Studies of Actuarial Science Field at Public Universities of Iran- World Academy of Science, Engineering and Technology 77- 2011- Paris.

9- Survey of Curriculum Quality of postgraduate studies of insurance management field Case: University of AllamehTabaTabaee-  World Academy of Science, Engineering and Technology 77- 2011- Paris.

10- The effect of government costs on the economic growth in developing and OECD countries-  2st International conference on modern research’s in management,economics and eccounting- 2015.

11- An investigation of entrepreneurial orientation in tourism organizations of Tehran province- 1st international conference on economics, management, accounting and social science- 2014.

12- an Examination of Effect of Strategic Alignment on Business Performance Respecting the Role of Organizational Learning in SMEs of Ilam- 6  Th International Conference on   Economics, Management, Engineering Sciences And Art- 2016.

  • - پذیرش بیش از یکصد وهفتاد  مقاله در کنفرانسهای ملی و بین المللی داخلی نمایه شده در سایت 

 

- پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی موانع بودجه بندی دستگاههای اجرایی استان ایلام و ارائه راهکار مناسب

 

- تز دکتری: طراحی مدل خصوصی سازی و واگذاری بنگاههای دولتی  در ایران با رویکرد خط مشی گذاری-  مورد مطالعه صنعت پتروشیمی.

 

- مجری طرح های پژوهشی:

1- بررسی مشکلات عمران شهری شهر ایلام و راهکارهای مناسب

2- بررسی راههای افزایش درآمد های حاصل از بیمه و جرائم تأمین اجتماعی

3- تدوین سند چشم انداز و برنامه استراتژیک دانشگاه ایلام

4- برنامه زمانبندی ساخت مدارس استان ایلام بر اساس شرایط اقلیمی استان

5- بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی شهروندان ایلام

6- بررسی تأثیر آموزشهای فنی و حرفه ای بر میزان مهارت دانش آموخته گان فنی و حرفه ای استان ایلام

7- تدوین برنامه استراتژیک شرکت لیزینگ غدیر ایران خودرو

 8- تدوین برنامه استراتژیک ده شهرستان استان ایلام  به روش RVNT

9- تدوین جشم انداز شهرو برنامه استراتژیک و عملیاتی شهرداری ایلام

10-شناسایی دلایل عدم وصول درامدهای دستگاه های اجرایی استان ایلام و راهکارهای افزایش آن

 

- همکار 6 طرح پژوهشی ملی و استانی

 

- راهنمای بیش از 150 پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه ایلام، دانشگاه پیام نور تهران و واحد های علوم و تحقیقات و دانشگاه آزاد در کشور و 2 پایان نامه دکتری در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران دردست اقدام(پژوهش محور).

- مشاوره و داوری پایان نامه های متعدد(حدود100 مورد)

 

- داورمجلات علمی – پژوهشی و بین المللی :

1-Iranian Journal of Management Studiesدانشگاه تهران

2-international journal of agricultural management and development

3- مجله علمی – پژوهشی علوم پزشکی ایلام

4-فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری

5- فصلنامه علمی – پژوهشی سرمایه اجتماعی دانشگاه تهران

6- فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت دارایی و تامین مالی دانشگاه اصفهان

4- مجله علمی – ترویجی فرهنگ ایلام

-عضو کمیته علمی و داور کنفرانس های برگزار شده در دانشگاه ایلام- دانشگاه سمنان- دانشگاه شیراز- دانشگاه شهید چمران و دانشگاه آزاد اسلامی

 

سوابق اجرایی:

1- ناظر پروژه های عمرانی شهرداری  مهران در دوران بازسازی « 1371 تا 1373» .

2- عضو کمیته تهیه کروکی و تعیین خسارت واحدهای تخریبی مهران در زمان بازسازی سال 1373تا1375

3- کارشناس بودجه و مسئول امور قراردادهاو موافقت نامه های عمرانی استانداری ایلام 1375تا 1383 .

4- عضو شورای فنی دفتر فنی استانداری 1376تا 1382.

5- مشاور مالی و بودجه شهرداریها و دهیاری ها در طرح های عمرانی1379 الی 1384  .

6- مسؤل تهیه اطلاعات آمار پروژه های استان و پیگیری اعتبارات عمرانی مربوط به  پروژه های مناطق نفت خیز استان1383تا1384

7- عضو کمیته بهره وری در تعاون استان ایلام در سال 1380.

8- عضو کمیته داوری تعیین کار آفرینان برتر استان ایلام 1384و1385

9- عضو کمیته منتخب دانشگاه جامع علمی- کاربردی1388تا هم اکنون

10- عضو شورای فناوری شهرداری ایلام1389تا هم اکنون

11- عضو هسته مطالعات بازرگانی ایلام1388تا هم اکنون

12- عضو کمیته مصاحبه جذب اساتید دانشگاه آزاد واحد ایلام1390 تا هم اکنون

13- سرپرست گروه مدیریت دانشگاه ایلام1391

14- مدیر برنامه و بودجه و توسعه وعضو هیات امنا و هیات ممیزه دانشگاه ایلام  سال 1391 تا 1397

15- عضو کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه دانشگاه رازی کرمانشاه1391و1392

16-مشاور برنامه ریزی شرکت لیزینگ غدیر ایران خودرو1392-1394

17- مشاور انجمن علمی مدیریت دانشگاه ایلام1392

18- راهنمای انجمن مدیریت علوم و تحقیقات ایلام1392

19- مدیر گروه مدیریت دانشگاه آزادعلوم و تحقیقات ایلام1392تا اکنون

20- عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات ایلام1391تا 1392.

21- عضو شورای فنی دانشگاه ایلام1391تا هم اکنون

22- عضو شورای دانشگاه ایلام 1392-1393

23- عضو کمیته اجرایی کارکنان دانشگاه ایلام 1391 تا اکنون

24- عضو کمیته فنی بازرگانی مناقصه و مزایده دانشگاه ایلام1393

25- - پژوهشگر برتر گروه مدیریت دانشگاه ایلام در سال 92وو94و95.

26- عضو شورای پژوهشی بانک مسکن استان ایلام در سال 1393.

27- عضو کمیته اتاق فکر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام سال1393

28- عضو کمیته آموزش و پژوهش تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام 1394.

29- عضو شورای ملی نحبگان استان ایلام سال1393 ادامه دارد.

30- عضو ستاد درآمدهای استان ایلام از سال 1394 ادامه دارد.