معرفی پرسنل و شماره تماس آنها

معرفی پرسنل و شماره تماس کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان ایلام

ردیف

نام و نام خانوادگی

حوزه فعالیت

شماره داخلی

1

آقای عباس بیگی پور

دفتر ریاست

11

2

آقای ویسه

حراست

12

3

آقای بسطامی

خدمات آموزشی

13

4

خانم بلوچی

مدرسان و گسترش

14

5

آقای هوشمند

برنامه ریزی درسی

15

6

خانم فلاحی

امور دانشجویی و فرهنگی

16

7

آقای لطفی

فارغ التحصیلان

17

8

آقای مظفری

تائیدیه تحصیلی

18

9

آقای قاسمی

نظارت و ارزیابی

19

10

آقای هواس بیگی

پژوهش و فناوری

20

11

آقای موسی نژاد

امور اداری

21

12

آقای ملکی

امور مالی

22

13

آقای شبیبی

پشتیبانی

23